Algemene informatie

De Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland is opgericht in juni 2006 . Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Vergroten van de kennis voor en over de sector zorglandbouw
  • Een loketfunctie voor de leden zorgondernemers
  • Een loketfunctie voor onze netwerkpartners en opdrachtgevers

 

De Vereniging functioneert als platform voor haar leden. Kennis wordt gedeeld en het bestuur biedt een loketfunctie.

Bij de VZOG zijn meer dan 30 leden (zorgondernemers) en begunstigers aangesloten. We bieden met elkaar onder andere zorg aan ruim 700 deelnemers van jong tot oud. Van ouderen met ouderdomsproblematiek tot jongeren met autisme. We bieden leertrajecten voor jeugd met diverse hulpvragen tot leer-werk plekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal bieden we ruim 12000 dagdelen begeleiding groep per maand. Daarnaast bieden we individuele begeleiding en coaching thuis bij op onze bedrijven maar als er behoefte is aan een beschermde woonsituatie kun je ook bij onze aangesloten leden terecht. In de regio bieden we ruim 50 woonplekken met begeleiding, van crisis opvang tot permanent beschermd wonen.

Al onze leden zijn in het bezit van het landelijke keurmerk: “Kwaliteit laat je zien” van de federatie landbouw en zorg. Het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg wordt geaccepteerd door de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, cliëntenorganisatie PerSaldo en diverse zorgverzekeringsmaatschappijen. En “last but not least” De Gemeenten.


Zorgboerderijen zijn belangrijk voor de infrastractuur

Als werkgevers:

In Oost Gelderland biedt onze sector werk aan ongeveer 200 mensen in loondienst. In verband met de hoge kwaliteitseisen zijn de meeste medewerkers zorg gerelateerd opgeleid. Zij moeten in staat zijn adequaat de verschillende doelgroepen te begeleiden en doelgericht te werken. De eisen aan de begeleiding zijn dus gelijk aan de eisen die aan de AWBZ en Gemeenten gecontracteerde aanbieders worden gesteld.

Als leerbedrijven:

Jaarlijks bieden we leerplekken voor ongeveer 100 jonge mensen die worden opgeleid in de zorg. Ook bieden we op verschillende manieren ervaringsplekken op onze zorgboerderijen, grotendeels voor beroepen in de zorg. De opleidingsplekken zijn allemaal gecertificeerd. Dit houdt in dat er een duidelijk opleidingsbeleid is en dat er voldoende begeleiding door daarvoor getrainde medewerkers wordt geboden. Zorgboerderijen hebben een vaste plek verworven in de plattelandssamenleving.

Als platform voor goede vrijwilligers:

Ons maatschappelijk draagvlak  blijkt wel uit  het feit dat er ongeveer 150 vrijwilligers bij de zorgboerderijen in Oost-Gelderland zijn betrokken. Vrijwilligers komen meestal uit de directe omgeving en vinden door persoonlijke betrokkenheid hun weg naar de zorgboerderij. Deze steun en acceptatie in de eigen gemeente sterkt de zorgboeren niet alleen, maar maakt ook  individueel en doelgericht werken mogelijk.


Zaken doen met zorgboeren:

Professionele zorg

Landelijk gezien is de sector zorglandbouw in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een professionele partner in de zorg. Ruim 1000 zorgboeren zijn aangesloten bij de landelijke Federatie Landbouw en Zorg. Vanuit deze federatie wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg, de belangenbehartiging voor de cliënten op onze bedrijven maar ook de beeldvorming over onze bedrijven naar de samenleving.

In het verleden heeft er een professionalisering van de aangesloten zorgboerderijen plaatsgevonden. Dit voor een deel uit eigen initiatief om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden. Maar zeker ook om aan de eisen van de wetgever te kunnen voldoen en om in de toekomst een stabiele branche in de zorg te kunnen zijn. Een belangrijk onderdeel van de professionalisering is de bewuste keuze voor een kwaliteitssysteem. Ieder lid moet het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg op zijn bedrijf invoeren en onderhouden.


We meten jaarlijks onze tevredenheid, hebben op ieder bedrijf een vertrouwenspersoon en door onze korte lijnen komt u gemakkelijk met de verantwoordelijken in contact. Korte lijnen is het motto van iedere zorgboerderij. Dit resulteert in het algemeen in een zeer hoog cijfer voor de klanttevredenheid.

Er zijn vele wetenschappelijke studies gedaan naar het effect van zorgboerderijen. Lees bijvoorbeeld maar eens de effectenstudie van de WUR of dagbesteding voor mensen met dementie van het RIVM

Omdat we transparantie een belangrijk element vinden in onze dienstverlening kunnen klachten ook anoniem en landelijk bij de federatie worden gemeld. Van iedere klacht wordt aktief werk gemaakt. Over de afhandeling wordt u altijd geïnformeerd.

 

Financieringsmodellen

 

De zorgboeren die zijn gecontracteerd door de Gemeenten werken volgens en  met de voorschriften die deze Gemeenten hebben gesteld – in de zogenaamde werkafspraken.

Veel zorgboeren hebben inmiddels een raamovereenkomst afgesloten met de Gemeenten en kunnen als hoofdaanbieder cliënten begeleiding bieden. Daarnaast zijn er collega’s die zijn aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg, die de gemeenschappelijke inkoop organiseert en zo de zorg uitbesteedt aan de zorgboeren die als onderaannemer fungeren. Deze zorgboeren kunnen ook zorg bieden aan de zogenaamde WLZ cliënten.

Ook zijn er zorgboerderijen die afspraken hebben gemaakt met collega zorgaanbieders en werken als onderaannemer voor deze zorgaanbieders. De vaak grote zorgaanbieders maken graag gebruik van de bijzondere mogelijkheden die de kleinschaliger zorgboeren kunnen bieden. Op de kleinere en flexibele zorgboerderij worden regelmatig successen geboekt waar andere instanties de mens niet meer konden bereiken.

Sommige zorgboeren hebben nog een hoofdinkomen vanuit hun agrarische tak maar er zijn ook veel bedrijven waar landbouw en zorg hand in hand gaan. Financiering van het zorgdeel kan met een PGB, maar ook door WMO zorg ingekocht door de gemeente of gecontracteerde zorg vanuit de Wet Langdurige zorg. De functie Begeleiding Groep wordt voor de dagbesteding gebruikt, de functie Tijdelijk Verblijf voor logeeropvang.

Steeds meer wordt duidelijk dat de Gemeenten de weg naar de zorgboerderijen weten te vinden. De meeste zorgboeren geven aan positief te zijn over de doorverwijzing. De contacten zijn goed en de lijnen kort. 

privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)