Lid worden

Missie en visie van de vereniging

De vereniging zorgboeren Oost-Gelderland is opgericht in juni 2006 met als doel om de belangen van haar leden te behartigen.

Het behartigen van de belangen doen we op een aantal hoofdgebieden, direct voor de leden, maar vaak ook indirect, voor de cliënten/deelnemers, bedrijven, instellingen en overheid die met onze leden samenwerken.

De vier hoofdgebieden zijn:

  1. Belangenbehartiging: de vereniging functioneert als het platform voor haar (aspirant)leden en als een gesprekspartner namens haar (aspirant)leden. Hierbij gaat het om een collectief belang.
  2. Kwaliteit: de vereniging heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Ieder lid moet het kwaliteitsysteem van Landbouw en Zorg op zijn bedrijf invoeren en onderhouden. Om dit verder te ondersteunen zijn de leden lid van een studieclub en worden werkbezoeken bij elkaar georganiseerd. Door met elkaar kritisch naar ieders aanpak te kijken wordt er continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Ook wordt er gedacht over nieuwe onderwerpen waar aandacht aan moet worden gegeven; kwaliteitsvernieuwing.
  3. Kennis: kennis is belangrijk in deze snel veranderende sector. Door deze met elkaar te delen kunnen we sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Kennis wordt gedeeld door het beschikbaar stellen hiervan op de website, maar ook door het organiseren van thema-avonden en het regelmatig rondsturen van nieuwsbrieven.
  4. Loketfunctie: voor leden maar ook voor cliënten en anderen is het handig om met vragen op een centraal punt terecht te kunnen. Deze loketfunctie kan bestaan uit: telefonische bereikbaarheid en een website voor zorgvragers en andere geïnteresseerden. Hiermee worden we meer toegankelijk en zijn een gesprekspartner voor zorgvragers, bedrijven, instellingen, gemeente, provincie, werkvoorzieningschap en nationale organisaties.

Het lidmaatschap heeft een aantal voorwaarden:

De nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de zorgtaak.  Deze moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving  en  voldoen aan de eisen in het kwaliteitssysteem van de landelijke federatie Landbouw en Zorg. Door uw lidmaatschap bij de VZOG kunt u zich nu ook aanmelden bij de Federatie Landbouw en Zorg.

Binnen een jaar na toetreding moet het evaluatiecertificaat van het kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien” behaald zijn. Dit wordt door de Federatie Landbouw en Zorg beheerd en is een basisvereiste.

Ook kunt u lid worden van de VZOG als u in het bezit bent van een ander keurmerk bijvoorbeeld PREZO of HKZ (die voldoet aan de eisen aanbesteding). Wel dient u dit als bewijs te overhandigen aan het bestuur van de VZOG.

Criteria voor een zorgboerderij:

  1. Er is een boerderij, d.w.z. een huis met schuur, loods en/of stal (alles in enkel- of meervoud) + faciliteiten om zorg en/of begeleiding te kunnen geven.
  2. Er behoort grond bij de gebouwen in de vorm van een erf, weiden, akker-/tuinbouwgrond, boomgaard of kwekerij/kassen
  3. Er is agrarische bedrijvigheid, professioneel dan wel hobbymatig (akkerbouw, veeteelt, fruitteelt, bloemen- en/of plantenteelt) in de landbouw en/of natuurbeheer/ -onderhoud. Er kunnen ook andere neventakken zijn.
  4. De agrarische bedrijvigheid staat in verhouding tot het aantal cliënten dat op de zorgboerderij komt
  5. De doelgroep wordt voor zover mogelijk betrokken bij de uitvoering van activiteiten in de groene ruimte
  6. Er is voldoende kennis van de landbouw (dier/plantkunde) en de zorg om cliënten adequaat te kunnen begeleiden (ziektebeelden/begeleidingsaspecten).

Wat kost het lidmaatschap ?

Jaarlijks wordt op de ledenvergadering voor 1 april de contributie vastgesteld. Dit jaar is de contributie €150. Van nieuwe leden vragen we éénmalige een toetredingsvergoeding. Deze bedraagt € 110,-. Als u lid wilt worden van de Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland schrijft u een mail en stuur die naar zorgboerenoostgelderland@gmail.com

privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)